Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Vyporiadanie majetkových vzťahov manželov (BSM)

Je potrebné vedieť, že v konaní o rozvod manželstva súd nemá pôsobnosť na riešenie majetkových vzťahov manželov ako je napr. vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva (BSM) manželov alebo zrušenie spoločného nájmu bytu manželmi. Riešenie majetkových vzťahov manželov nasleduje časovo po rozvode manželstva, pretože je priamo závislé od právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode (nastupuje trojročná lehota na vyporiadanie BSM podľa § 149 Občianskeho zákonníka) a prípadné súdne konanie o týchto veciach teda môže prebehnúť až po vydaní takéhoto právoplatného rozhodnutia.
Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Na rozdiel od podielového spoluvlastníctva, pri ktorom môžu existovať rôzne výšky podielov, bezpodielové spoluvlastníctvo nemá určené podiely spoluvlastníkov. Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov predstavuje úpravu majetkových vzťahov medzi manželmi, pričom jeho základom je rovnaké právne postavenie oboch manželov po ekonomickej stránke.
V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Avšak nepatria sem veci, ktoré niektorý z manželov získal dedičstvom alebo darom, veci slúžiace osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, ďalej veci vydané v reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal túto vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva. Ak však manželia nadobudli spoločne vec dedením alebo darovaním, stáva sa predmetom ich spoluvlastníctva. Pri pochybnostiach o tom, či vec bola darovaná len jednému z manželov alebo obom manželom spolu počas manželstva, treba zisťovať úmysel darcu, napr. jeho výpoveďou pred súdom.
Pri posudzovaní otázky, či vec podľa svojej povahy slúži osobnej potrebe alebo výkonu povolania iba jedného z manželov, je potrebné zistiť, či vec je skutočne spôsobilá slúžiť osobnej potrebe alebo výkonu povolania iba jedného z manželov a či takému účelu aj slúži. Druhý manžel môže iba v rámci vyrovnania bezpodielového spoluvlastníctva žiadať, aby sa mu nahradilo, čo zo spoločného majetku bolo vynaložené na takýto samostatný majetok.
Veci nadobudnuté niektorým z manželov pred uzavretím manželstva nie sú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vec, ktorú obaja manželia nadobudli spoločne pred uzavretím manželstva, je predmetom ich podielového spoluvlastníctva. V bezpodielovom spoluvlastníctve nebude ani taká vec, ktorú niektorý z manželov nadobudol počas trvania manželstva výmenou za vec alebo z výťažku takej veci, ktorá bola v jeho výlučnom vlastníctve. Ak však na zadováženie novej veci bola použitá čo i len časť spoločných prostriedkov, patrí získaná vec do bezpodielového spoluvlastníctva.