Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY AL legal kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 905 360 666

Sekretariát
+ 421 918 360 997

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


VYDANIE PLATOBNÉHO ROZKAZU V UPOMÍNACOM KONANÍ

Zákon o upomínacom konaní zavádza od 1.2.2017 výhradne elektronické konanie. Návrh sa bude podávať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Na konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Návrh bude musieť byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliadne, t.j. ako by k žiadnemu podaniu nedošlo. Listiny a vyhlásenia, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu, budú musieť byť v elektronickej podobe a budú musieť byť podpísané  zaručeným elektronickým podpisom.

Úrok z omeškania bude možné v návrhu uplatniť iba do dňa podania návrhu. Výška uplatňovaného nároku, vrátane príslušenstva, sa v návrhu musí vyčísliť. Úrok sa tak neprizná do zaplatenia, ale do dňa podania návrhu a musí byť vyčíslený žalobcom, čo má prispieť k efektívnejšiemu súdnemu konaniu. Žalobca bude mať možnosť v návrhu vyhlásiť, že úroky z omeškania súvisiace s uplatňovaným nárokom bude považovať za odpustené, ak mu žalovaný zaplatí istinu a nahradí trovy konania v lehote na podanie odporu.

Ak žalobca splní všetky podmienky a súdu príde informácia o zaplatení súdneho poplatku, tak súd vydá platobný rozkaz do 10 pracovných dní od podania návrhu.

Platobný rozkaz sa doručí ako elektronický úradný dokument v súlade s legislatívou Slovenskej republiky. Výnimkou je situácia, ak žalovanému nebude možné doručiť platobný rozkaz elektronicky. Vtedy sa platobný rozkaz doručí na adresu žalovaného uvedenú žalobcom v žalobe. Ak sa zásielka vráti súdu z tejto adresy ako nedoručená, súd vykoná šetrenie na zistenie inej adresy žalovaného z registrov súdu alebo z registrov iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, ktoré má súd k dispozícii. Platobný rozkaz súd bez zbytočného odkladu odošle na takto zistenú adresu.

Proti platobnému rozkazu bude môcť žalovaný podať odpor na predpísanom tlačive, ktorý sa bude musieť vecne odôvodniť.

Novinkou zavedenou zákonom o upomínacom konaní je aj to, že ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, žalovaný musí v podanom odpore uviesť, či mu bola doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku a akým spôsobom s ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval vo svojom účtovníctve, a ak ho neeviduje, z akých dôvodov.

Elektronické konanie bude znamenať i zníženie súdneho poplatku. Súdny poplatok splatný podaním návrhu je 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej zákonom č. 71/1992 Z. z. Zákon o súdnych poplatkoch v platnom a účinnom znení