Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Úprava práv a povinností k maloletým deťom po rozvode

Ak sa z manželstva narodili deti, s konaním o rozvod manželstva je zo zákona spojené aj konanie o úprave práv a povinností manželov k maloletým deťom na čas po rozvode. V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti,(prípadne povolí striedavú starostlivosť oboch rodičov), kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne v rámci súdneho konania sa určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného (§ 24 ods. 1 zákona o rodine). Taktiež môže súd upraviť styk rodiča s maloletým dieťaťom, a to zvyčajne podľa veku dieťaťa. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov, ktorú však musí schváliť súd.Rodičovská dohoda o úprave práv a povinností k maloletým deťom má vždy prednosť pred súdnym rozhodnutím.

Záujem maloletých detí je prvoradý

Pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní rodičovskej dohody súd vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby a vývinové potreby a stabilitu budúceho výchovného prostredia. Súd je povinný dbať na to, aby sa zabezpečili čo najpriaznivejšie podmienky pre zdarný a zdravý vývoj dieťaťa, na jeho citové väzby k rodičom, súrodencom. Nemal by opomenúť ani bytové pomery, zamestnanie, pracovný čas, ale najmä zdravotný stav, charakterové a morálne vlastnosti rodiča, ktorému zveruje dieťa do osobnej starostlivosti, aby bola zabezpečená jeho riadna výchova. V neposlednom rade musí brať súd do úvahy vek, zdravotný stav dieťaťa, jeho denný režim, dochádzku do školy a pod. Pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá súd o to, aby bolo rešpektované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a právo na styk toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, a na jeho pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom (aj o výške výživného) pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; vtedy sa dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd je povinný v takom prípade upraviť styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode. Vo výnimočných prípadoch môže súd obmedziť alebo zakázať styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa. Môžu sem patriť prípady, kedy rodič ohrozuje mravnosť dieťaťa, spôsobom svojho života nevhodne vplýva na jeho výchovu, na jeho zdravotný a psychický vývoj apod. Často sa stáva, že jeden z manželov bráni styku druhého rodiča s maloletým dieťaťom. V takom prípade je možné využiť ustanovenie § 25 ods. 4 Zákona o rodine, podľa ktorého ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený dohodou rodičov alebo rozhodnutím súdu, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti. Týmto ustanovením zákonodarca reagoval na prípady, ak rodič ktorému bolo dieťa zverené do výchovy, neumožňoval druhému rodičovi stretávanie sa s dieťaťom a má sa ním zabrániť, aby sa maloleté dieťa neochudobňovalo o vzťah k jednému z rodičov, vytváraný a upevňovaný formou styku. Pravda pre takúto závažnú zmenu musia byť splnené aj ostatné predpoklady so zreteľom na záujem maloletého dieťaťa.
Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Najčastejšie pôjde o úpravu styku medzi starými rodičmi a vnúčatami, ale samozrejme aj medzi ďalšími príbuznými, ku ktorým si dieťa vytvorilo silné citové väzby, čo by v prípade absencie styku s blízkymi osobami mohlo negatívne ovplyvniť ďalší vývoj dieťaťa.