Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Striedavá osobná starostlivosť

Vo väčšine vyspelých štátov bola ako riešenie po rozvode rodičov, resp. po odluke legislatívne vyriešená striedavá osobná starostlivosť rodičov o neplnoleté dieťa. Od 1.júla 2010 platí aj na Slovensku novelou Zákona o rodine. Čo vlastne Striedavá osobná starostlivosť (SOS) znamená? Aký má význam? Ako ju aplikovať v praxi? Čo to znamená pre deti, rodičov, súdy, špecialistov? Tu sú najčastejšie otázky a odpovede na ne.

Prečo bolo potrebné schváliť striedavú osobnú starostlivosť?
Aj u nás platí zákon, ktorý nehovorí o materstve, ale o rodičovstve. V praxi je však 90 percent detí po rozvode zverených do výchovy a opatery matiek. Mnohé matky potom zneužívajú dieťa ako prostriedok pomsty, či ako nástroj vydierania otca, odmietajú žiadúci častý kontakt otca a dieťaťa. Hlavným dôvodom takéhoto nečestného konania je úmyselná citová ujma, ktorú matka prostredníctvom dieťaťa spôsobuje exmanželovi, resp. bývalému druhovi či partnerovi. Muž často vôbec nevie, čo sa deje s jeho potomkom. Z dieťaťa sa v rukách matky stáva rukojemník, za ktorého žiada každomesačné výkupné v podobe finančného príspevku na výchovu a opateru. Z praxe vieme, že väčšina žien, ktoré s takzvanou striedavkou nebudú súhlasiť, má záujem predovšetkým o to, aby neprišli o tento zdroj peňazí. Zákon o SOS bolo potrebné preto prijať, pretože v určitých prípadoch sa dieťa stávalo v rukách rodiča, ktorému bolo zverené do OS, rukojemníkom. Okrem toho stále viac otcov túžilo byť rovnocenným a rovnoprávnym rodičom, ktorí svoje deti vychovávajú aj po rozvode. Zákon bolo potrebné schváliť s tým, aby boli záujmy detí čo najlepšie ochránené.

V čom sú základné úskalia striedavej osobnej starostlivosti?
Úskalia neexistujú, ak súdy pochopia, že nastal čas na zmenu, uzákonenie stretnutí otca s dieťaťom sa už nezameria na nezmyselné “párne/nepárne” víkendy, ktoré doteraz nemali oporu ani v zákone. Dieťa má právo na oboch rodičov. Pozitíva, plynúce z toho pre dieťa, potvrdili mnohé štúdie, nevyvrátila ich ani jedna! Na Slovensku sa neustále prehliada pohlavná diskriminácia. Podľa zákona sa jednému z rodičov poskytuje na dieťa daňový bonus. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, je poradie štátom určené takto: 1. matka, 2. otec, 3. iná oprávnená osoba. Všetko je o ľuďoch a pre ľudí. Preto vidím v SOS jediné úskalie – rodič, ktorý chce byť výhradným majiteľom lásky dieťaťa, urobí všetko pre to, aby pred súdom dokázal, že v prípade jeho dieťaťa je SOS nerealizovateľná tým, že bude zámerne mariť snahu druhého rodiča o korektné a správne rodičovstvo v SOS: Vidím veľké riziko v tom, že rodič, ktorému by v situácii neexistencie SOS bolo dieťa zverené do OS, urobí všetko pre to, aby zmaril SOS a následne požiadal súd o zverenie dieťaťa do OS. Iné riziká nevidím.