Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Správne právo

Právne poradenstvo a zastupovanie vo všetkých druhoch správnych konaní :
• správne konania pred ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých výsledkom je vydanie rôznych druhov povolení, licencií, súhlasov
• stavebné konanie
• priestupkové konanie
• konanie vo veci živnostenského registra
• správne súdnictvo, preskúmavanie správnych rozhodnutí súdom