Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


SLUŽBY

Advokátska kancelária JUDr. Anny Líškovej už 4 roky nasleduje trend digitalizácie v komunikácii so štátnou správou (okresné a krajské súdy SR, obchodný register SR, register partnerov verejného sektora, katastrálny úrad SR, daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo SR) a využíva zaručený elektronický podpis (ZEP) hlavne z dôvodu:

 • úspory straty času klientov a zrýchlenie súdneho konania (zrýchlenie komunikácie medzi inštitúciami)
 • zjednodušenia komunikácie s orgánmi štátnej správy (komunikácia prebieha výlučne elektronickou formou).
 • finančnej úspory nákladov klientov

Zároveň počet vyhotovení dokumentov podávaných elektronickou formou je nižší od počtu dokumentov podávaných v listinnej podobe, čo predstavuje predovšetkým úsporu nákladov za overovanie podpisov a overenie fotokópií listín.

Služby ZEP-u možno využiť pre:

 • konanie v registri partnerov verejného sektora – povinnosť subjektov, ktoré sú zapísané v registri konečných užívateľov výhod (POVINNOSŤ REGISTRÁCIE  OD 1.2.2017 DO 31.7.2017)
 • konanie o vydanie platobného rozkazu v tzv. upomínacom konaní
 • konanie v obchodnom registri
 • konanie pred Správou katastra (katastrálne konanie)
 • konanie na Živnostenskom registri
 • všeobecné podania na súdy, samosprávne orgány, orgány verejnej správy

Zároveň ponúka právne poradenstvo a zastupovanie vo všetkých druhoch konaní s orientáciou na právo obchodné, finančné, občianske, rodinné, pracovné, správne, právo súvisiace s nehnuteľnosťami.

Obchodné právo a finančné právo:

 • pripomienkovanie alebo spisovanie obchodných zmlúv, listín a právnych dokumentov
 • založenie a vznik spoločnosti alebo družstva, zmeny v obchodnom registri, likvidácie spoločností
 • vypracovanie žalôb a zastupovanie pred súdom
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie veriteľov v exekučnom a konkurznom konaní
 • zastupovanie v sporoch zo zmeniek a šekov
 • nekalosúťažné konanie

Občianske a rodinné právo:

 • právne poradenstvo vo veciach upravených Občianskym zákonníkom a Zákonom o rodine
 • vypracovanie právnych podaní a zastupovanie pred súdom
 • zastupovanie v dedičskom konaní vrátane súdnych sporov
 • vyhotovenie zmlúv a iných právnych listín, pripomienkovanie návrhov zmlúv
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva, o určenie vyživovacej povinnosti, o úpravu styku, o osvojenie, o schválenie úkonu za maloletého

Právo súvisiace s nehnuteľnosťami:

 • kompletný právny servis v oblasti prevodu nehnuteľností
 • vyporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie v konaní o poistné náhrady
 • vyhotovenie zmlúv a iných právnych listín, pripomienkovanie návrhov zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľností
 • právne poradenstvo v oblasti práva nehnuteľností
 • zrušenie podielového spoluvlastníctva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov k nehnuteľnosti

Pracovné právo:

 • príprava zmlúv, listín a vnútorných noriem podľa Zákonníka práce (pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti,      manažérske zmluvy, kolektívne zmluvy, pracovné poriadky atď.)
 • právna pomoc zamestnávateľovi pri hromadnom prepúšťaní
 • zastupovanie pred súdom v pracovnoprávnych sporoch (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada škody, antidiskriminačné žaloby a pod.)

Správne právo:

 • správne konania pred ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých výsledkom je vydanie rôznych druhov povolení, licencií, súhlasov
 • stavebné konanie
 • priestupkové konanie
 • konanie vo veci živnostenského registra
 • správne súdnictvo, preskúmavanie správnych rozhodnutí súdom