Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Rozvod manželstva

Rozvod manželstva v slovenskom právnom poriadku predstavuje jediný zákonný spôsob zrušenia manželstva za života oboch manželov a je legitímnou formu riešenia neudržateľného manželského konfliktu. Ešte stále platí, že na rozvod manželstva nie je právny nárok a každý návrh na rozvod manželstva je súd povinný posudzovať individuálne, hlavne či sú splnené zákonné podmienky pre rozvod, či manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V rozvodovom konaní súd zisťuje skutočné príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd má povinnosťvždy prihliadať na záujem maloletých detí. Pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi súd prihliada na porušenie povinností manželov uvedených § 18 a §19 Zákona o rodine. Pri skúmaní, či sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia, berie súd do úvahy aj ďalšie súvisiace okolnosti, a to najmä:
- doterajší vzájomný vzťah medzi manželmi a ich doterajšie spolužitie,
- dĺžku manželského spolužitia a najmä u starších manželov tiež mieru vzájomnej odkázanosti a možnosti poskytovať si osobnú, mravnú a materiálnu pomoc
- dĺžku obdobia, počas ktorého manželia už nežijú v spoločnej domácnosti

Často sa stáva, že príčiny rozvratu manželstva spočívajú aj v objektívnych okolnostiach, ktoré vznikli mimo vôle manželov (napr. strata zamestnania, finančné problémy, choroba, neplodnosť, nepriaznivé bytové pomery apod.) alebo spočívajú v subjektívnom správaní manželov, vo vedomom (zavinenom) porušovaní manželských práv a povinností (zanedbávanie rodiny, prepadnutie alkoholu, drogám…).

Podanie návrhu na rozvod
Návrh sa podáva na príslušnom súde, ktorým je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike. Návrh na rozvod musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko účastníkov, údaj o štátnom občianstve a pravdivý opis okolností a rozhodujúcich skutočností.
K návrhu sa prikladá fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí, doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Návrh musí byť podpísaný a datovaný.

Návrh na rozvod manželstva je spoplatnený súdnym poplatkom vo výške 66 Eur.

Rozvod bezdetného manželstva (vzor návrhu)