Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Prieťahy v správnom konaní

V zmysle § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
V prípade nedodržania týchto lehôt dáva právny poriadok účastníkom konania k dispozícii viacero prostriedkov nápravy:
Podanie žaloby na súd
V zmysle § 250t Občianskeho súdneho poriadku, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom tým, že je v konaní nečinný, môže sa domáhať, aby súd vyslovil povinnosť orgánu verejnej správy vo veci konať a rozhodnúť.
Účelom právnej úpravy na konanie proti nečinnosti je zabrániť prieťahom v správnom konaní a umožniť oprávneným subjektom domôcť sa svojich základných práv. Nečinnosť správneho orgánu sa môže prejaviť v priebehu celého správneho konania, resp. v jeho jednotlivých štádiách. Podmienkou podania návrhu je vyčerpanie všetkých prostriedkov, ktoré upravuje osobitný zákon. Môže sa jednať napr. o sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Návrh môže dať aj prokurátor, ak už upozornil správny orgán na nečinnosť. Súd po vyžiadaní a doručení vyjadrenia správneho orgánu rozhodne bez pojednávania uznesením. Ak súd návrhu vyhovie, vo výroku uvedie primeranú lehotu, nie však dlhšiu ako 3 mesiace, v ktorej je správny orgán povinný rozhodnúť. Súd môže na návrh správneho orgánu uvedenú lehotu predĺžiť.