Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY AL legal kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 905 360 666

Sekretariát
+ 421 918 360 997

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Prenájom nehnuteľností – ako uplatňovať daňové výdavky

Pre uplatňovanie daňových výdavkov (DV) je dôležitá skutočnosť, či daňovník prenajatú nehnuteľnosť zaradí do obchodného majetku (OM) alebo nie.

a) V prípade zaradenia prenajatej nehnuteľnosti do OM má daňovník právo uplatniť do DV:
– Výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov)
– Výdavky na jej technické zhodnotenie
– Výdavky na opravy a udržiavanie
– Iné súvisiace výdavky spojené s používaním prenajímanej nehnuteľnosti (platby za energie a ostatné služby).

b) V prípade nezaradenia prenajímanej nehnuteľnosti do OM má daňovník právo uplatniť do DV len:
– Výdavky na riadnu prevádzku – t.j. energie a ostatné služby.

Nakoľko s účinnosťou od 1.1.2013 zákon neumožňuje uplatniť si v daňovom priznaní paušálne výdavky k predmetným príjmom, čoraz viac daňovníkov zaujíma uznanie preukázateľných výdavkov vynaložených na ostatné služby a výdavky na obstaranie príslušenstva prenajatej nehnuteľnosti, resp. na nákup hnuteľných vecí prenajímaných spolu s prenajatou nehnuteľnosťou.