Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Právo na ochranu Hospodárskej súťaže

-         Plní svoju funkciu tým, že chráni hospodársku súťaž proti konaniu, ktoré ju skresľuje nekalými praktikami, ako aj tým, že chráni súťaž proti konaniu, ktoré ju obmedzuje. Obidve práva navzájom úzko súvisia a dopĺňajú sa aj napriek tomu, že sú odlišnej povahy.

-         Právo na ochranu proti nekalej súťaži patrí do súkromného práva  a jeho právna úprava je obsiahnutá v ustanoveniach §§ 44 a nasl. Obchodného zákonníka.

-         Právo na ochranu proti obmedzovaniu súťaže patrí do verejného práva a jeho právna úprava sa nachádza v zákone č.136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov.

-         Podľa úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku všetci, ktorí sa zúčastňujú hospodárskej súťaže, aj keď nie sú podnikatelia, majú právo slobodne rozvíjať súťaživú činnosť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu, pri tejto činnosti sú povinný rešpektovať právne predpisy o hosp. súťaži a svoju účasť v súťažení nesmú zneužívať. Protisúťažné praktiky vo veci nekalej súťaže riešia príslušné súdy SR, na ktoré sa môžu obracať tak občania, záujmové združenia  ako aj podnikateľské subjekty.

-         Úlohu chrániť hospodársku súťaž pred jej obmedzovaním  zveril štát Protimonopolnému úradu SR (PMÚ SR). Zasahuje jednak proti podnikateľom a tiež proti orgánom štátnej správy a samosprávy. Fakticky koná v správnom konaní v štyroch prípadoch: a) ak podnikateľ zneužíva svoje dominantné postavenie, b) ak podnikatelia medzi sebou uzatvoria dohodu obmedzujúcu súťaž (kartelová dohoda),  c) vo vymedzených prípadoch kontroluje spájanie podnikateľov a d) ak orgán štátnej správy alebo samosprávy obmedzuje súťaž.

Pod pojmom zneužitie hospodárskej súťaže sa rozumie

-         nekalo – súťažné konanie

-    obmedzovanie hospodárskej súťaže

Nekalo – súťažné konanie

je zákonom (§§ 44 ods.1 Obchodného zákonníka) vymedzené ako konanie v hospodárskej  súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé vyvolať ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

Charakteristické znaky nekalej súťaže

a) musí ísť o konanie v rámci hospodárskej súťaže
b) musí ísť o konanie, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi súťaže
c) toto konanie musí byť spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom

Pod nekalou súťažou sa zákon rozumie:

1. klamlivá reklama

- je šírenie údajov o vlastnom alebo cudzom podniku, jeho výrobkoch, či výkonoch, ktoré je spôsobilé vyvolať klamlivú predstavu, v dôsledku čoho vznikne vlastnému alebo cudziemu podniku v hosp. súťaži prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov.

2. klamlivé označenie tovarov a služieb

- je každé označenie, ktoré je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domienku, že ním označený tovar alebo služby pochádzajú z určitého štátu, určitých oblastí oblasti, miesta alebo od určitých výrobcov, prípadne, že majú osobitné charakteristické znaky alebo sa vyznačujú osobitnou akosťou.

3. vyvolanie nebezpečenstva zámeny je
a) použitie obchodného mena alebo osobitného označenia podniku, ktoré používa právom iný.
b) použitie osobitných označení podniku alebo osobitných či úpravu výrobkov, výkonov alebo obchodných materiálov podniku, ktorý v zákazníckych kruhoch patria pre určitý podnik
c) napodobenie cudzích výrobkov, obalov alebo výkonov iba v prípade, ak je možnosť vyvolať nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obch. menom a výrobkami iného súťažiteľa

4. parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa

- sa rozumie také využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by inak súťažiteľ nedosiahol

5. podplácanie

- rozumie sa ním také konanie, ktorým súťažiteľ osobe, ktorá je členom štatutárneho orgánu alebo iného orgánu súťažiteľa, alebo osobe, ktorá je v pracovnom pomere k inému súťažiteľovi, priamo alebo nepriamo ponúkne, sľúbi alebo poskytne akýkoľvek prospech za tým účelom, aby jej nekalým postupom docielil na úkor iných súťažiteľov pre seba alebo pre iného súťažiteľa prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu v súťaži.

6. zľahčovanie

- je také konanie, ktoré súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výkonoch alebo výrobkoch iného súťažiteľa, ktorý mu môžu spôsobiť ujmu. Ďalej ide aj o uvedenie a rozširovanie pravdivých údajov o inom súťažiteľovi, pokiaľ mu môžu tieto údaje spôsobiť ujmu.

7. porušenie obchodného tajomstva

- je také konanie, ktoré konajúci inej osobe neoprávnene oznámi, sprístupní pre seba alebo iného využije obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť a o ktorom sa dozvedel:
- tým, že sa mu tajomstvo zverilo alebo stalo inak prístupným (napr. z techn. predlôh, návodov…)na základe jeho pracovného alebo iného vzťahu k súťažiteľovi, príp. v rámci výkonu funkcie, na ktorú ho súd alebo iný orgán povolal
- vlastným alebo cudzím orgánom, ktoré sa priečiacim sa zákonu.

8. ohrozovanie zdravia a životného prostredia

je také konanie ktorým súťažiteľ skresľuje hospodársku súťaž tým, že  vyrába, uvádza na trh výrobky alebo  uskutočňuje výkony ohrozujúce záujmy ochrany zdravia a životného  prostredia chránené zákonom s cieľom pre seba alebo iného získať prospech na úkor iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov.  

OCHRANA PROTI OBMEDZOVANIU HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE.

Nedovolené obmedzovanie súťaže

Hospodárska súťaž je proces, ktorým sú firmy tlačené byť efektívnejšie a poskytovať lepší výber tovarov a služieb za nižšie ceny. Pod tlakom súťaže  nezávislí výrobcovia voľne ponúkajú svoje tovary a služby a spotrebitelia majú možnosť si z nich voľne vyberať tie, ktoré sú podľa nich najlepšie v závislosti od ceny a kvality. Dochádza tak k stálemu súpereniu výrobcov o spotrebiteľa; v snahe predstihnúť iných sa výrobcovia snažia dosiahnuť lepšiu kvalitu, nižšiu cenu a stálu inováciu svojich výrobkov a služieb. 

K obmedzeniu hospodárskej súťaže dôjde vtedy ak  konanie účastníka  vytvorí takú situáciu na trhu, keď podnikateľ alebo skupina podnikateľov sa zbavia povinností brať ohľad na prostredie, v ktorom pôsobia a to tým, že za účelom prospechu pre seba podstatne obmedzia súťaž.

Predmetom zákonnej ochrany je

- súťaž
- účastníci na našom trhu – podnikatelia podnikajúci na území SR
- orgány štátnej správy a obcí a to na domácom trhu a na zahraničnom trhu s účinkami na náš trh

Medzi protisúťažné praktiky patria

- kartelové dohody a 

- zneužitie dominantného postavenia:

1. Kartelové dohody

- sú dohody a iné formy vzájomného dorozumenia medzi podnikateľmi, ktorí tým, že ovplyvňujú podmienky výroby alebo obehu tovaru na trhu vedú alebo môžu viesť k vylúčeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže na tuzemskom trhu – za také dohody sa považujú aj ústne dohody, ich predmetom je najmä fixovanie cien (napr. formou dohody o cene alebo o rovnakom zvýšení ceny), rozdelenie zákazníkov, rozdelenie trhu, dohoda o obmedzení dodávok, a pod.  Kartelové dohody zákon klasifikuje ako nedovolené a neplatné, avšak za splnenia podmienok vymedzených  v právnych predpisoch na ochranu hospodárskej súťaže, sa na dohodu nevzťahuje zákaz.

Zákon nevymedzuje len tie dohody, ktoré sú nelegálne, ale zároveň určuje predpoklady, pri splnení ktorých je dohoda, ktorá by inak bola zakázaná, zo zákazu vyňatá.

Existujú tri základné skupiny dohôd, ktoré sa nepovažujú za nezákonné, ak spĺňajú podmienky uvedené v zákone (ust. §  6 zákona o ochrane hospodárskej súťaže ).

2. Monopolné a dominantné postavenie podnikateľov na trhu

monopolné

- sa považuje také postavenie podnikateľov na relevantnom trhu, ak podnikateľ sám alebo po dohode s inými podnikateľmi nie je vôbec vystavený súťaži. Monopolné postavenie nie je zákonom zakázané.

dominantné

-pri definovaní dominantného postavenia sa vyhodnocujú viaceré faktory a zisťuje sa, či podnikateľ má možnosť ovplyvňovať a určovať súťažné podmienky na trhu. Dominantné postavenie je silná trhová pozícia, umožňujúca ovplyvňovať parametre trhu – ceny, výstup, inovácie a pod. a umožňujúca  zabraňovať efektívnej súťaži.

Medzi ďalšie faktory na základe ktorých sa určuje to, či má podnikateľ dominantné postavanie na trhu patrí napr. odskok podielov, udržanie podielov, sila odberateľov/dodávateľov, dynamika trhu, potenciálna konkurencia, vertikálna integrácia, technologická výhoda, know-how, patenty, štruktúra a zdroje podniku, správanie podniku, prekážky trhové rastu a vstupu novej konkurencie na trh.

Zákon zakazuje zneužitie monopolu na ujmu iných podnikateľov, spotrebiteľov alebo verejného záujmu.

Za zneužitie dominantného postavenia zákon považuje najmä

- priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok,
- hrozba obmedzenia alebo obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor užívateľov,
- uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži,
- viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom tejto zmluvy, alebo
- dočasné zneužívanie ekonomickej sily s cieľom vylúčiť súťaž.

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže upravuje výpočet týchto praktík  len demonštratívne, čo znamená, že podnikateľ môže byť postihovaný aj za spôsob zneužívania dominantného postavenia, ktorý nie je priamo uvedený v zákone o ochrane hospodárskej súťaže.

Dohody o fúzii podnikov (koncentrácia) –  ďalšia pôsobnosť Protimonopolného úradu SR

Koncentrácia je proces ekonomického spájania podnikateľov, pričom podľa jednotlivých typov transakcií môžu koncentrácie vzniknúť v dôsledku fúzií podnikov, získaním kontroly nad všetkými aktivitami určitého podniku, získaním kontroly nad časťou aktivít určitého podniku alebo založením spoločne kontrolovaného podniku viacerými podnikateľmi. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže tiež vymedzuje, kedy o koncentráciu nejde.

Nie všetky spojenia medzi podnikateľmi podliehajú dohľadu zo strany PMÚ SR. Podnikatelia sú povinní oznamovať PMÚ SR len významné koncentrácie, ktoré napĺňajú obratové kritériá stanovené v zákone o ochrane hospodárskej súťaže

PMÚ SR posudzuje, či daná koncentrácia nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie určitej spoločnosti na trhu.