Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


POVINNOSŤ REGISTRÁCIE DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Fyzické a právnické osoby, ktoré sú v súčasnosti registrované v Registri konečných užívateľov výhod sa považujú za partnerov verejného sektora (fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma verejné zdroje vrátane majetku nad určený zákonný limit). Tieto osoby sú povinné do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (§ 22 Zákona o registri partnerov verejného sektora).

Účelom zákona je legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

Zriaďovaný register nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon zavádza štandardné registračné konanie, ktorým treba rozumieť konanie o zápise údajov do registra, zmene zapísaných údajov alebo výmaze údajov zapísaných do registra. Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci. Registrácia sa bude realizovať prostredníctvom oprávnených osôb na registráciu (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca).

Povinnosť mať registrovaného partnera verejného sektora platí od 1. februára 2017.

Naša advokátska kancelária ponúka kompletné služby spojené s  registráciou do registra partnerov verejného sektora.