Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Osobný bankrot

V právnom poriadku Slovenskej republiky bol inštitút oddlženia fyzickej osoby zavedený od roku 2006 zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počet osôb, ktoré podali návrh na oddlženie za celé obdobie účinnosti právnej úpravy nedosiahol pôvodne očakávané úrovne, ktoré by boli porovnateľné s okolitými krajinami. Zhruba 40-tisíc nezamestnaných v súčasnosti čelí exekúciám a podľa analytikov sa mnohí z nich vyhýbajú pracovnému pomeru práve pre veľké dlhy. Nový zamestnávateľ by im musel väčšinu mzdy strhnúť a poslať na účet nebankovým spoločnostiam či exekútorom.

Osobný bankrot bude pre fyzické osoby dostupnejší bez ohľadu na to, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovke alebo obchodnej spoločnosti. Dostupnejším bude vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení. Ak dlžník nebude disponovať potrebnou sumou, trovy mu môže poskytnúť Centrum právnej pomoci. Dlžník – fyzická osoba sa bude môcť zbaviť dlhov buď konkurzom, alebo prostredníctvom splátkového kalendára.

-          v prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok, súd rozhodne o uspokojení pohľadávok veriteľov z výťažku a následne rozhodne o oddlžení.

-          v prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu (kvótu), ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný.

V záujme ochrany dlžníkov pred stratou bývania zákon zavádza tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Osoba, ktorá prejde bankrotom, bude mať právo voči tzv. nezabezpečeným veriteľom uchrániť si istú sumu, ktorá mu ostane zachovaná a mohol si z nej platiť napríklad nájomné.

Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné) bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení – napríklad pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví.

Domáhať sa zbavenia dlhov jedným z uvedených spôsobov bude môcť dlžník iba raz za 10 rokov.

Nezabezpečení veritelia – právnické osoby budú musieť byť v reštrukturalizačnom konaní uspokojení v minimálnom rozsahu 50 percent. Kvóta bude platiť pre každého z nich individuálne – inak reštrukturalizačný plán nebude môcť byť súdom potvrdený. Ak dlžník nebude schopný v rámci reštrukturalizácie ponúknuť veriteľom aspoň polovicu dlžnej sumy, pôjde do konkurzu. Ak sa dlžník dokáže dohodnúť individuálne s každým jedným veriteľom na menšej miere uspokojenia, môže súd schváliť aj reštrukturalizačný plán s nižšou ako 50-percentnou mierou uspokojenia pohľadávok.

Výber správcov v reštrukturalizácii bude náhodný, čím by sa mali pretrhnúť možné väzby medzi dlžníkom a správcom.

Zákon nadobudne účinnosť 1. marca 2017