Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Obmedzenie platieb v hotovosti – nová právna úprava v zákone č.394/2012 Z.z.

Slovenský zákonodarca sa rozhodol prijať legislatívnu úpravu, ktorá bola už avizovaná v rámci prijatého Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016. V tomto kontexte je výsledkom zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 394/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“).
Už z označenia publikovanej právnej normy je jednoznačné, že jej obsahom sú zákazy alebo obmedzenia, ktoré sú spojené s platbou v hotovosti. Práve platba v hotovosti je zásadným pojmom, pretože sa od neho odvíjajú všetky práva, no najmä povinnosti pri tomto druhu platobného styku.
Podľa znenia § 2 zákonaplatí nasledovné:
„Na účely tohto zákona sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.“
Teda platbou v hotovosti je akýkoľvek úkon, pri ktorom prichádza k odovzdaniu bankoviek a mincí a zároveň aj k ich prijatiu druhou stranou. Ak napríklad ako fyzická osoba chcete odovzdať známemu hotovosť titulom pôžičky, bude sa na vás limit ustanovený zákonom vzťahovať. A je pritom bezvýznamné, či ide o menu euro alebo inú menu. Ak dané subjekty chceli zrealizovať hotovostný prevod v inej mene, ako je euro, aplikuje sa prepočet podľa referenčného výmenného kurzu stanoveného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska a rozhodujúci je deň, ktorý predchádza dňu platby v hotovosti.
Ako príklad možno uviesť (Príklad č. 1):
Jedna fyzická osoba chce druhej poskytnúť pôžičku vo výške 10 000 USD. Peniaze jej odovzdá v hotovosti 15. januára 2013. Aby bolo možné posúdiť, o akú výšku sumy pre účely regulácie ide, je nutné urobiť prepočet, a to podľa kurzu, ktorý bude platný medzi týmito menami k 14. januáru 2013.
Prvotná otázka, ktorú si hneď môžete položiť, je spojená s už zmieneným limitom v príklade č. 1 vyššie. Zákon celkom jednoznačne upravil, akú výšku finančných prostriedkov je možné v hotovosti odovzdať a prijať, a to z pohľadu subjektov – rozdiel je medzi podnikateľom a fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré takýto obchod alebo odovzdanie a prijatie finančnej hotovosti zrealizujú.
Podľa znenia § 4 ods. 1 a 2zákona platí nasledovné:
„Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.“
„Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.“
Z dôvodu, že limit je uvedený v mene euro, je právne a tiež fakticky významný spôsob, akým sa robí prepočet na inú menu (pozri príklad č. 1). Čo však nastane v prípade, ak je vyššie definovaný zákaz porušený a k platbe v hotovosti príde v sume, ktorá napríklad prevyšuje limit 5 000 € pre právnické osoby alebo pre fyzické osoby – podnikateľov? Prvou odpoveďou je, že samotný právny úkon, s ktorým je takýto hotovostný obeh finančných prostriedkov nad stanovený limit spojený, ostane zachovaný, teda platný.
Príklad č.2:
Spoločnosť X si objedná u spoločnosti Y dodávku tovaru v celkovej sume 7 500 €. Dodávateľ (spoločnosť Y) na základe zmluvy vyšle kuriéra, aby tovar doručil a zároveň prevzal v hotovosti platbu za daný tovar. Pretože ide o dvoch podnikateľov, odovzdaním a prijatím sumy 7 500 € po 1. januári 2013 príde k porušeniu zákona. No samotná zmluva, ktorú medzi sebou uzatvorili, bude platná naďalej, a to napriek tomu, že platba za tovar sa uskutočnila spôsobom, ktorý zákonu odporuje.
Nami uvedení podnikatelia z príkladu č. 2 však nemôžu túto platbu ani rozdeliť na niekoľko menších a tým zachovať limit 5 000 €. Zákon totiž pri platbách, ktoré súvisia alebo pochádzajú z jedného právneho vzťahu, robí súčet čiastkových plnení a rozhodujúce je, aká je výsledná suma plnenia v hotovosti.
Sankcie za porušenie zákona
Sankcie za porušenie zákazu platby v hotovosti sú vysoké (až sa žiada povedať neprimerane vysoké).
Zákon rozlišuje dva prípady porušenia:
(i) priestupok – dopustí sa ho ten, kto poruší zákaz odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti – hrozí mu pokuta až do výšky 10.000 EUR;
(ii) správny delikt – dopustí sa ho právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poruší zákaz odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti – hrozí mu pokuta až do výšky 150.000 EUR.
Príslušný orgán
Príslušným orgánom na uloženie pokuty je daňový úrad a colný úrad.
Prechodné ustanovenia
Prechodné ustanovenie Zákona umožňuje vykonať platby v hotovosti dohodnuté pred účinnosťou Zákona prevyšujúce stanovený limit najneskôr do 31. marca 2013.