Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. 1. 2013

Dňa 1.1.2013 vstúpil do účinnosti vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. prinášajúci nasledovné dôležité zmeny:

Zmena definície závislej práce
Aktuálne znenie § 1 ods. 2 Z. z., ktoré hovorí, že „za závislú prácu, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, sa považuje výlučne osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a ide o výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovania určených činností.” sa od 1.1.2013 zmenila nasledovne: „Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, za mzdu alebo odmenu”.

Pracovný pomer na dobu určitú
Nová právna úprava sa vzťahuje aj na § 48 ods. 2 Z. z., ktorý sa týka uzatvárania pracovného pomeru na dobu určitú. Pracovný pomer na dobu určitú možno uzavrieť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Súbeh výpovednej lehoty a odstupného
Nové znenie zákona opätovne zavádza súbeh výpovednej lehoty a odstupného. Právna úprava je vyjadrená v § 62 Z. z. a § 76 Z. z. V prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou má zamestnanec právo na odstupné, ak mu dá zamestnávateľ výpoveď z týchto dôvodov:
a) zamestnávateľ sa zrušuje alebo sa sťahuje na iné miesto a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
b) zamestnanec sa stal nadbytočným,
c) zamestnanec stratil pre zdravotný stav podľa lekárskeho posudku spôsobilosť vykonávať prácu.
Okrem iného, ak je zamestnanec zamestnaný menej ako 2 roky, nemá nárok na odstupné, len na výpovednú lehotu. V prípade ak je u jedného zamestnávateľa zamestnaní viac ako dva roky, výpovedná lehota a výška odstupného bude nasledovná:

- 2-5 rokov 2 mesiace výpovedná lehota + 1 mesiac odstupné
- 5-10 rokov 3 mesiace výpovedná lehota + 2 mesiac odstupné
- 10-20 rokov 3 mesiace výpovedná lehota + 3 mesiac odstupné
- viac ako 20 rokov 3 mesiace výpovedná lehota + 4 mesiac odstupné

Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
Novela zákona sa dotkla aj § 79 ods. 2 Z. z. vzťahujúca sa na nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. V prípade neplatnej výpovede si bude môcť zamestnanec nárokovať náhradu mzdy zo súčasných 9 mesiacov na 36 mesiacov.
Pracovný čas
Komplexnej úprave sa podrobil aj § 87a Z. z. týkajúci sa konta pracovného času. Zamestnávateľ bude môcť rozhodnúť o zavedení konta pracovného času až po dohode so zamestnancom uvedeným v § 87 ods. 3 Z. z., t.j. pôjde o zamestnanca so zmenenou pracovnou schopnosťou, tehotnú ženu, ženu alebo muža, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, osamelého zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov.
Priemerný týždenný pracovný čas vrátane dní, kedy bola väčšia potreba práce ako bolo ustanovené a práce nadčas, nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov. Konto pracovného času bude musieť byť schválené odborovou organizáciou alebo zástupcami zamestnancov.