Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2013

1.Novinka: zavedenie overovania podpisov
Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. februára 2013 zavádza požiadavku osvedčenia úradného podpisu v nasledovných prípadoch ohľadom zmien zapísaných údajov spoločnosti v obchodnom registri:
• rozhodovanie o zvýšení, znížení základného imania spoločnosti alebo rozhodovanie o nepeňažnom vklade do základného imania spoločníka,
• rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní konateľov a prokuristov
• rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
• rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
V uvedených prípadoch zákon po novom vyžaduje, aby bol podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici z VZ úradne osvedčený. Ak pôjde o spoločnosť s jedným spoločníkom tzv. jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, po novom sa zavádza úradne osvedčený podpis jediného spoločníka na jeho rozhodnutí u týchto zmenách .

2.Novinka: 60 dňová lehota na plnenie peňažných záväzkov, štátne orgány ešte menej
Novela Obchodného zákonníka zaviedla, že zmluvne dohodnutá lehota na splnenie peňažného záväzku nesmie presiahnuť 60 dní
• od doručenia faktúry alebo iného dokladu, alebo
• od plnenia veriteľom, alebo
• od nasledujúceho dňa po skončení prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie veriteľom (takáto prehliadka by sa nemala uskutočniť neskôr ako 30 dní od plnenia veriteľom).
Veriteľ a dlžník sa môžu dohodnúť na dlhšej lehote splatnosti ako 60 dní, avšak táto ich dohoda nesmie byť v hrubom nepomere k právam a povinnostiam z ich záväzkového vzťahu.
Ak ide o prípady, kedy dlžník hradí svoj záväzok v splátkach, alebo o prípady, ak ide o spotrebiteľa, ustanovenia upravujúce lehotu na plnenie peňažných záväzkov sa nepoužijú.

Subjekt verejného práva (orgány územnej samosprávy a štátnej správy) má povinnosť splniť svoj peňažný záväzok v kratšej lehote, a to 30 dní. Dohodou zmluvných strán môže byť lehota splatnosti predĺžená najviac na 60 dní.

3.Novinka: Paušálna náhrada nákladov pri vymáhaní pohľadávky
Podľa nových pravidiel zavedených novelou Obchodného zákonníka, ak sa dlžník dostane do omeškania so splnením svojho peňažného záväzku, veriteľ ktorý si riadne splnil svoje povinnosti, má právo požadovať od dlžníka:
• splnenie záväzku,
• úroky z omeškania podľa nových pravidiel
• paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,
• náhradu škody spôsobenej omeškaním.
Novinka: Zmluvné úroky z omeškania – väčšia ochrana spotrebiteľa
Obchodný zákonník rozlišuje zmluvné a zákonné úroky z omeškania. Prednostne veriteľ požaduje zmluvné úroky z omeškania, zákonné úroky si môže uplatniť iba vtedy, ak sa s dlžníkom nedohol na zmluvných úrokoch z omeškania. Výška zmluvných úrokov nie je limitovaná, okrem prípadu, ak by bol dlžníkom spotrebiteľ. Vtedy možno dohodnúť zmluvné úroky maximálne do výšky zákonných úrokov, ako je uvedené nižšie. Výška zákonných úrokov závisí od úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) a spôsob jej vyčíslenia je upravený v novom nariadení vlády č.21/2013, ktorým sa vykonávanú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Veriteľ si môže uplatniť:
• fixné zákonné úroky z omeškania – pri určení výšky úroku bude rozhodujúca úroková sadzba ECB platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku, ku ktorej sa pripočíta 9 percentuálnych bodov, alebo
• pohyblivé zákonné úroky z omeškania – namiesto fixných úrokov z omeškania si môže veriteľ uplatniť úrokovú sadzbu ECB platnú k prvému dňu kalendárneho roka počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania, ku ktorej pripočíta 8 percentuálnych bodov. Takýto spôsob výpočtu úrokov je možné použiť na celú dobu omeškania.
Novinka: nové nariadenie vlády č.21/2013 pre výpočet úrokov z omeškania zo zmluvných vzťahov podľa Obchodného zákonníka
Pri stanovení zákonných úrokov z omeškania sa teda nebude postupovať podľa doterajšieho Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale na záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi v rámci ich podnikateľskej činnosti alebo na vzťahy medzi subjektom verejného práva a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, sa aplikujú ustanovenia nového nariadenia vlády č.21/2013, ktorým sa vykonáva Obchodný zákonník. Toto je možné uplatniť až po vzniku omeškania po 1.2.2013.

Novinka: Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky – 40 EUR
Nové nariadenie vlády č.21/2013 zavádza uplatnenie sumy paušálnych nákladov, ktoré veriteľovi vzniknú pri vymáhaní svojej peňažnej pohľadávky na 40,- EUR. Na túto výšku paušálnej náhrady ako jednorázovej položky nemá vplyv ako dlho trvá omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku. Paušálnu náhradu nákladov t.j. 40 Euro si môže veriteľ uplatniť len zo záväzkových vzťahov uzatvorených najskôr 1. februára 2013. Paušálna náhrada sa nedá uplatniť za omeškanie so splnením záväzku, ktorý vznikol pre účinnosťou tejto novely.

4.Novinka: Nové inštitúty v obchodno-záväzkových vzťahoch.
Novela Obchodného zákonníka novo zadefinovala dva nové právne inštitúty:
- nekalú zmluvnú podmienku a
- nekalú obchodnú prax.

Nový inštitút : Nekalá zmluvná podmienka
Za nekalú zmluvnú podmienku sa bude považovať akékoľvek ustanovenie, ktoré upravuje splatnosť peňažného záväzku, sadzby úrokov z omeškania alebo paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, v hrubom nepomere k právam a povinnostiam veriteľa vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu bez toho, aby na to existoval spravodlivý dôvod.

Ako nekalá zmluvná podmienka sa bude posudzovať napríklad neprimerane dlhá lehota splatnosti, alebo neprimerane vysoký až úžernícky úrok z omeškania a pod. Zo zákona je vyslovená neplatnosť takejto nekalej zmluvnej podmienky.

Nový inštitút: Nekalá obchodná prax
Nekalou obchodnou praxou sa rozumie taká obchodná prax týkajúca sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úrokov z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorú si strany medzi sebou zaviedli, pričom takáto praktika zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach veriteľa, bez toho, aby na to existoval spravodlivý dôvod. Nekalá obchodná prax sa zo zákona zakazuje.

Ak v budúcnosti v rámci sporu príslušný súd vyhlási niektoré dojednanie v zmluve za nekalú zmluvnú podmienku, alebo zakáže používanie určitej obchodnej praktiky v súvislosti s nekalou obchodnou praxou, zmluvná strana bude povinná zdržať sa takéhoto konania.