Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY AL legal kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 905 360 666

Sekretariát
+ 421 918 360 997

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Novela exekučného poriadku účinná od 1.4.2017

Medzi najdôležitejšie zmeny v Exekučnom poriadku patrí

–          zriadenie výlučnej kauzálnej príslušnosti Okresného súdu Banská Bystrica pre všetky exekučné konania,

–          elektronická komunikácia medzi súdom a súdnym exekútorom,

–          náhodný výber súdneho exekútora s rovnomerným prideľovaním exekučných konaní v územnom obvode krajského súdu,

–          stanovenie paušálnych nákladov exekúcie a obmedzenie výšky odmeny súdneho exekútora.

Samotný návrh na vykonanie exekúcie spolu so všetkými listinami sa podáva priamo na súd elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na stránke ministerstva spravodlivosti. Návrh musí byť autorizovaný zaručeným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliada. Ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže návrh na vykonanie exekúcie podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.