Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY AL legal kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 905 360 666

Sekretariát
+ 421 918 360 997

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Nové kódexy civilného práva procesného

Civilný sporový poriadok je nosnou časťou rekodifikácie. Upravuje postup súdu, strán a osôb, ktoré sa zúčastňujú na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov. Výrazne zmenil pravidlá doručovania súdnych zásielok pre fyzické osoby. Doručovanie je priamo viazané na adresu trvalého pobytu. Ak si tam účastník konania takúto zásielku neprevezme, súd ju po zákonnej lehote bude považovať za doručenú. Výnimkou sú iba platobné rozkazy, kde tento spôsob doručovania neplatí.

Novým inštitútom je aj tzv. koncentrácia sporového konania. Podľa novej právnej úpravy je sudca stranám sporu oprávnený stanoviť povinnosť predložiť všetky dôkazy v určitej lehote, a v prípade že tak neurobia od tejto fázy neakceptuje žiadne nové dôkazy. Nebolo ničím výnimočným, že sa konania pred súdom zámerne účastníkmi predlžovali predkladaním nových dôkazov. Zavedením inštitútu predbežného prejednania sporu zákonodarca sleduje možnosť súdu vyriešiť spor zmierom ak je to možné a účelné, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou. Svedka podľa novej právnej úpravy bude musieť pre potreby súdu zabezpečiť tá strana sporu, ktorá ho navrhla. V prípade námietok zaujatosti voči sudcom pri sporových konaniach nový kódex zavádza sankcie, ak súd námietku neprijme a zistí, že išlo o zjavnú obštrukciu.

Civilný mimosporový poriadok upravuje mimosporovú agendu, ktorú tvoria najmä tzv. statusové veci. Ide o prípady, keď štát a spoločnosť majú eminentný záujem na ich vyriešení. Je to napríklad rozhodovanie o maloletých deťoch, o osobnom stave, dedičských veciach a podobne. Na rozdiel od sporovej agendy sa v tzv. mimosporovom konaní uplatňuje vyšetrovacia zásada. Súd teda nie je odkázaný len na dôkazy prednesené účastníkmi, ale sám musí dôkazy vykonávať v záujme zistenia objektívnej, „materiálnej“ pravdy. Takéto konanie sa od sporového líši napríklad aj tým, že ho zväčša môže začať súd aj bez návrhu účastníkov konania.

Správny súdny poriadok upravuje prípady preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej správy. Zákonodarca vychádzal z komplexnej zmeny filozofie, profesionalizácie aj špecializácie tohto súdnictva. Vytvorením veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sa prispeje k zjednocovaniu jednotlivých rozhodnutí krajských súdov a aj Najvyššieho súdu SR v záujme zvýšenia právnej istoty.