Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY AL legal kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 905 360 666

Sekretariát
+ 421 918 360 997

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Nepriznanie úrokov z omeškania pri vyporiadaní BSM

Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemôže zároveň s uložením povinnosti zaplatiť vyčíslenú sumu na vyrovnanie podielu, uložiť z tejto sumy aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania; bráni tomu chýbajúci predpoklad pre vznik takéhoto nároku – omeškanie dlžníka s plnením peňažného dlhu. (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. októbra 1999, sp. zn. 5 Cdo 117/99).
V súdnom konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vzniká pohľadávka jedného z účastníkov na zaplatenie sumy, ktorú mu má druhý účastník uhradiť na vyrovnanie podielu, právoplatnosťou rozhodnutia. Pritom splatnosť tejto pohľadávky nastáva až uplynutím lehoty určenej na plnenie. Súd v konaní o vyporiadanie BSM nemôže zároveň s uložením povinnosti jednému z účastníkov zaplatiť sumu na finančné vyrovnanie podielu druhému účastníkovi, uložiť aj povinnosť zaplatiť úroky z omeškania z tejto sumy. Odporuje tomu neexistencia omeškania, ktoré je základným predpokladom pre vznik nároku na úroky z omeškania. Nárok môže vzniknúť až po uplynutí lehoty určenej na plnenie uloženej povinnosti zaplatiť finančné vyrovnanie, ak povinnosť nebude v tejto lehote riadne splnená. Nárok na úroky z omeškania pri meškaní s plnením peňažného dlhu vzniká bez ohľadu na to, čo spôsobilo omeškanie. Úroky z omeškania možno priznať iba od toho času, keď sa dlžník dostal do omeškania.