Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Právo súvisiace s nehnuteľnosťami

Zmeny v novele katastrálneho zákona č. 103/2010 Z. z.

Dňa 1.mája 2010 nadobudol účinnosť zákon číslo 103/2010 Z.z.(ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995  o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení eskorších predpisov). Aké zmeny prináša, sa dozvieme v článku  uverejnenom na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. 

Obnovuje vydávanie listov vlastníctva s vyznačenou plombou o zmene práva k nehnuteľnosti vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe, ktoré bolo zrušené novelou katastrálneho zákona č. 304/2009 Z. z. platnou od 1. 9. 2009. Opätovné vydávanie listov vlastníctva s plombou si vyžiadala aplikačná prax. List vlastníctva s plombou bol totiž pre občanov určitou zárukou, že nemôže prísť k ďalšiemu nakladaniu s danou nehnuteľnosťou a že ich podanie bude vybavené v poradí, v akom ho doručili správe katastra. K opätovnému zavedeniu vydávania listov vlastníctva s plombou prispeli aj požiadavky peňažných ústavov, ktoré viazali vyplatenie pôžičky (hypotéky) na predloženie listu vlastníctva s plombou. Tento doklad akceptujú aj iné štátne orgány a inštitúcie, takže občan nemusí čakať, kým sa celé katastrálne konanie právoplatne skončí.

Vypúšťa evidenciu inžinierskych a drobných stavieb v katastri. V súbore geodetických informácií figurujú ako mapová značka v katastrálnej mape podľa kódu pozemku a kódu spôsobu využívania pozemku.

Pozemková alebo železničná kniha už nie je v zákone označená ako archívny materiál. Ak právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva, eviduje sa práve v pozemkovej alebo železničnej knihe. ‭

Prílohy elektronického podania návrhu na zápis práva do katastra nehnuteľností. sa musia podpisovať zaručeným elektronickým podpisom. Časová pečiatka sa používa tam, kde v iných prípadoch figuruje overený podpis.

Iná oprávnená osoba už nemá možnosť podať elektronické oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností (cez katasterportál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR). Žiadny predpis nesplnomocňuje inú osobu podať návrh na vklad práva – môže to urobiť len účastník konania. Preto aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad je oprávnený podať len účastník konania.

Postup pri stiahnutí návrhu účastníkov pri odvolaní je jednoduchší – zastavenie konania nevyžaduje rozhodnutie, len vyznačenie v spise.

Novela určuje, ktoré ďalšie zápisy sa do katastra zapíšu záznamom: Ak sa na tom veritelia dohodnú, môžu to byť aj zmeny poradia zápisov záložných práv.

Možnosť podať elektronické oznámenie pred doručením verejnej listiny alebo inej listiny na zápis záznamom je zrušená: neprinášala žiadny bonus navrhovateľom, pretože konanie sa nespoplatňuje, ani štátnym orgánom, ktoré listiny o práve k nehnuteľnosti vydávajú a nebolo prínosom ani pre činnosť správ katastra.

Novela umožňuje zapísať vlastníka stavby nielen podľa údajov o stavebníkovi v stavebnom povolení, ale aj podľa inej listiny (napr. zmluvy o dielo, koncesnej zmluvy…). Zmena vychádza v ústrety najmä tzv. PPP-projektom.

Novela spresňuje ustanovenie o miestnej príslušnosti v konaní o návrhu na vklad. V princípe možno návrh na vklad podať na hociktorej správe katastra, pretože správa katastra musí prijať každé podanie. Ale vybavenie urýchli, ak ho občan podá na tej správe katastra, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V opačnom prípade musí správa katastra návrh v zmysle § 22 ods. 2 zák. č. 162/1995  Z. z. (katastrálny zákon) odstúpiť miestne príslušnej správe katastra, čo lehotu na vybavenie návrhu na vklad predĺži.