Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY AL legal kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 905 360 666

Sekretariát
+ 421 918 360 997

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


JEDNODUCHÁ SPOLOČNOSŤ NA AKCIE

Okrem existujúcich obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.) pribudla nová obchodná spoločnosť, ktorá vznikla za účelom komplexného riešenia pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Taktiež ako už existujúce obchodné spoločnosti, aj táto jednoduchá spoločnosť na akcie je právnickou osobou založenou za účelom podnikania.

Jedným z dôvodov zavedenia jednoduchej spoločnosti na akcie bolo reagovanie na prijatú Koncepciu pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky. K podpore rozvoju týchto startupov v Slovenskej republike bolo najefektívnejším riešením zavedenie novej právnej formy kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá umožní flexibilné nastavenia majetkových vzťahov, vstup investora do spoločnosti a jeho výstupu zo spoločnosti.

Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky aj z s.r.o. (jednoduchá štruktúra spoločnosti, nízke požiadavky na základné imanie) aj z a.s. (podiel na základnom imaní je prezentovaný akciou s určitou nominálnou hodnotou, súčet nominálnych hodnôt akcií zodpovedá základnému imaniu). Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom a akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Jednoduchú spoločnosť na akcie si môže založiť jedna osoba alebo viacero osôb. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 1 euro. Obchodné meno jednoduchej spoločnosti na akcie musí obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“. Jednoduchá spoločnosť na akcie nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. Na to, aby jednoduchá spoločnosť na akcie vznikla musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady. Jednoduchá spoločnosť na akcie, oproti s.r.o. a a.s., bude musieť byť založená len za účelom podnikania. Ide o kapitálovú obchodnú spoločnosť, ktorá musí mať povinne vytvorené základné imanie. Taktiež ako aj ostatné obchodné spoločnosti aj nová jednoduchá spoločnosť na akcie musí ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku do zbierky listín po jej schválení príslušným orgánom.

Akcie v jednoduchej spoločnosti na akcie môžu byť vydané iba v podobe zaknihovaných cenných papierov a môžu znieť len na meno. Taktiež bude zriadený register akcionárov, ktorý bude viesť Centrálny depozitár cenných papierov a bude verejne dostupný na jeho webovom sídle. V jednoduchej spoločnosti na akcie bude základné imanie rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.