Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Duplicitné vlastníctvo

Z Katastrálneho bulletinu č. 3/2005 strana 23

Podľa § 36a katastrálneho zákona v znení neskorších predpisov, ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je predložená ďalšia verejná listina alebo iná listina, ktorá nevychádza z údajov katastra, správa katastra nevykoná záznam a verejnú listinu alebo inú listinu po vyhotovení kópie a jej overení podľa § 18 ods. 2 písm. j) katastrálneho zákona vráti tomu, v koho prospech právo k nehnuteľnosti svedčí podľa listiny, alebo tomu, kto ju predložil a vyzve dotknuté osoby, aby uzavreli dohodu alebo podali na súde návrh na určenie práva k nehnuteľnosti; záznam vykoná vždy, ak má verejná listina účinky právoplatného súdneho rozhodnutia o práve k nehnuteľnosti.

Toto ustanovenie bolo prijaté, aby sa zamedzilo zapisovanie duplicitného vlastníctva. Ak je v katastri nehnuteľností zapísané vlastnícke právo na liste vlastníctva a niekto predloží verejnú listinu alebo inú listinu (okrem verejnej listiny, ktorá má účinky právoplatného súdneho rozhodnutia), ktorá nevychádza z údajov na liste vlastníctva, správa katastra túto verejnú listinu nezapíše a vráti tomu, kto ju predložil. Vzhľadom na to, že už je správnemu orgánu známe, že existuje ďalšia verejná listina, ktorá preukazuje vlastnícke právo v prospech iného vlastníka, správa katastra vyznačí podľa 39 ods. 2 katastrálneho zákona poznámku o tom, že hodnovernosť údajov katastra bola spochybnená. Poznámka sa zapisuje do časti B listu vlastníctva.

Ak je však správnemu orgánu predložená verejná listina, ktorá má účinky právoplatného súdneho rozhodnutia, túto správa katastra zapíše vždy. Podľa § 159 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku je výrok právoplatného rozsudku záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány. V prípade zápisu takéhoto rozhodnutia správa katastra poznámku o spochybnení hodnovernosti údajov katastra nehnuteľností nevyznačuje.

Týmto nie je dotknutá povinnosť správy katastra oznámiť podľa § 47 katastrálneho zákona účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že vykonala zápis do katastra, a to do 15 dní odo dňa zápisu.