Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


CENNÍK

Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom ale aj od Vášho konkrétneho právneho problému a počtu úkonov právnej služby v tejto veci.
Odmenu advokáta vždy dohodneme a cenu za právne služby sa dozviete vopred.

V zmysle § 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. advokát sa môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytnutú právnu pomoc. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene.

V súvislosti s výkonom právnych služieb je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:
Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Hodinová odmena
Hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť

za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Tarifná odmena
Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.