Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY Kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 2 52 63 11 91
+ 421 905 36 06 66

Sekretariat
+ 421 918 36 09 97

Fax
+ 421 2 52 63 11 92

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


Novela exekučného poriadku účinná od 1.4.2017

Medzi najdôležitejšie zmeny v Exekučnom poriadku patrí

-          zriadenie výlučnej kauzálnej príslušnosti Okresného súdu Banská Bystrica pre všetky exekučné konania,

-          elektronická komunikácia medzi súdom a súdnym exekútorom,

-          náhodný výber súdneho exekútora s rovnomerným prideľovaním exekučných konaní v územnom obvode krajského súdu,

-          stanovenie paušálnych nákladov exekúcie a obmedzenie výšky odmeny súdneho exekútora.

Samotný návrh na vykonanie exekúcie spolu so všetkými listinami sa podáva priamo na súd elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na stránke ministerstva spravodlivosti. Návrh musí byť autorizovaný zaručeným elektronickým podpisom, inak sa naň neprihliada. Ak oprávnený nemá aktivovanú elektronickú schránku, môže návrh na vykonanie exekúcie podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. Exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.

POVINNOSŤ REGISTRÁCIE DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Fyzické a právnické osoby, ktoré sú v súčasnosti registrované v Registri konečných užívateľov výhod sa považujú za partnerov verejného sektora (fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma verejné zdroje vrátane majetku nad určený zákonný limit). Tieto osoby sú povinné do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (§ 22 Zákona o registri partnerov verejného sektora).

Účelom zákona je legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

Zriaďovaný register nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon zavádza štandardné registračné konanie, ktorým treba rozumieť konanie o zápise údajov do registra, zmene zapísaných údajov alebo výmaze údajov zapísaných do registra. Registráciu vykonáva Okresný súd Žilina. Registračné konanie sa koncipuje ako výlučne elektronické konanie, na ktoré sa vzťahuje úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci. Registrácia sa bude realizovať prostredníctvom oprávnených osôb na registráciu (advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca).

Povinnosť mať registrovaného partnera verejného sektora platí od 1. februára 2017.

Naša advokátska kancelária ponúka kompletné služby spojené s  registráciou do registra partnerov verejného sektora.

Výrazná úspora na poplatkoch v živnostenskom registri

Od 1.1.2012 je možné na živnostenský register podávať rôzne typy podaní (ohlásenie živnosti – novej alebo rozšírenej, žiadosť o výpis zo živnostenského registra, oznámenie o zmenách, o ukončení podnikania, o pozastavení alebo zmene doby pozastavenia živnosti). Znamená to, že podnikatelia, ktorí sa rozhodnú využívať elektronické podania, už nemusia navštíviť živnostenský úrad.

S možnosťou elektronického podania súvisí aj zmena správnych poplatkov na úseku živnostenského podnikania:

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
a) na každú voľnú živnosť BEZ POPLATKU namiesto 5€
b) na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 7,50€ namiesto 15€

Oznámenie o pozastavení resp. zmene pozastavenia 2€ namiesto 4€

Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa BEZ POPLATKU namiesto 3€

Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení BEZ POPLATKU namiesto 3€

Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri BEZ POPLATKU namiesto 3€

Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis BEZ POPLATKU namiesto 3€

Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané BEZ POPLATKU namiesto 3€

Výrazná úspora na poplatkoch v prípade katastrálneho konania

V zmysle zákona č. 304/2009, z 24. júna 2009, je možné katastrálne konanie vykonať aj elektronicky a to od 1. septembra 2009, kedy zákon nadobudol účinnosť. Návrhy na vklad do katastra nehnuteľností podpísané zaručeným elektronickým podpisom znižujú správné poplatky o polovicu:

návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je 33,- € namiesto 66,- €,
návrh na zrýchlené konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (v lehote do 15 dní) je 130,- € namiesto 265,50 €.

Výrazná úspora na poplatkoch obchodného registra

Podľa § 6 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov: “Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku”. Uvedené platí pre všetky právne úkony týkajúce sa obchodného registra.

Porovnanie súdnych poplatkov s využitím a bez využitia ZEP-u:

Podanie návrhu na zápis s.r.o. do OR Bez využitia ZEP 331€ S využitím ZEP 165,5€
Podanie návrhu na zápis a.s. do OR Bez využitia ZEP 829€ S využitím ZEP 414,5€
Podanie návrhu na zápis zmeny do OR Bez využitia ZEP 66€ S využitím ZEP 33€
Výpis z Obchodného registra Bez využitia ZEP 6,5€ S využitím ZEP 0,33€
Listina zo zbierky listín – 50 strán Bez využitia ZEP 16,5€ S využitím ZEP
0,33€