Advokátska kancelária JUDr. Anna Líšková

SLUŽBY AL legal kontakt


Adresa kancelárie:
Šafárikovo námestie 7
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Telefón
+ 421 905 360 666

Sekretariát
+ 421 918 360 997

E-mail
anna.liskova@stonline.sk


AKTIVÁCIA ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK NA DORUČOVANIE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Elektronické schránky sú legislatívne upravené v zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Elektronické schránky zriaďuje štát. V súčasnosti ich majú zriadené všetky orgány verejnej moci, všetci podnikatelia a všetci občania, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Prostredníctvom elektronickej schránky sa môže uskutočňovať elektronická komunikácia občana alebo podnikateľa s orgánmi verejnej moci (napríklad so súdom, so Sociálnou poisťovňou, s úradom práce). Komunikácia je obojsmerná, aj od podnikateľa k úradu, aj od úradu k podnikateľovi.

Podnikatelia môžu elektronickú schránku využiť pri podávaní rôznych žiadostí, ale aj naopak, úrady môžu podnikateľom do elektronickej schránky zasielať rôzne oznámenia, výzvy, upozornenia a podobne. Z hľadiska obsahu bude elektronická schránka slúžiť na doručovanie rovnakých správ, ako sa v súčasnosti doručujú v listinnej podobe poštou. Pod elektronickou schránkou si tak treba zjednodušene predstaviť akúsi oficiálnu e-mailovú schránku zriaďovanú priamo štátom, do ktorej prístup je zabezpečený priamo občianskym preukazom. Aj samotné užívateľské rozhranie elektronickej schránky je veľmi podobné tomu, na aké ste zvyknutý zo svojej e-mailovej schránky (prijaté správy, doručené správy, rozpísané správy).

Podľa prechodných ustanovení zákona o e-Governmente sa s účinnosťou od 1. augusta 2016 mala všetkým firmám vykonať povinná automatická aktivácia elektronických schránok na doručovanie. V súčasnosti je však veľmi málo firiem pripravených na doručovanie úradných dokumentov do svojich elektronických schránok hlavne z dôvodu, že členovia ich štatutárnych orgánov ešte nemajú  elektronické občianske preukazy  alebo o elektronických schránkach nie sú dostatočne informovaní.

Vzhľadom na to budú úrady do 1. júla 2017 zachovávať v tejto súvislosti podľa usmernenia zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk akési prechodné obdobie, počas ktorého ešte nebudú všetkým firmám doručovať dokumenty elektronicky.

Najneskôr od 1. júla 2017 tak budú môcť úrady všetkým firmám úradné dokumenty zasielať aj do ich elektronických schránok a táto forma doručenia bude rovnocenná s písomnou  (bude mať rovnaké právne účinky). Aby sa firmy vyhli prípadným problémom v súvislosti s neprečítaním dôležitých úradných oznámení, budú musieť svoju prijatú poštu v elektronickej schránke pravidelne kontrolovať. Deaktivácia firemnej elektronickej schránky aktivovanej na doručovanie nie je nijakým spôsobom možná. Elektronická schránka bude firme zrušená až po jej zániku výmazom z obchodného registra.

Poznámka: Finančná správa SR vydala tlačovú správu, v ktorej informuje daňovníkov, že im ani po povinnej aktivácii elektronických schránok do nich zatiaľ nebude doručovať dokumenty. Finančná správa SR tak bude zatiaľ s daňovníkmi komunikovať prostredníctvom svojho vlastného portálu.